GEBRUIKSVOORWAARDEN TALPA HOLDING N.V.

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor alle websites, apps en/of accounts van Talpa Holding N.V., haar handelsnaam Talpa Network of de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: "Talpa" of “wij”). De websites, apps en accounts zijn eigendom van Talpa, dan wel van een aan haar gelieerde onderneming. Vragen over deze voorwaarden kun je stellen via privacy@talpaholding.nl.

De gelieerde ondernemingen van Talpa zijn:

 • Talpa TV B.V. (handelsnaam Talpa TV) waaronder de activiteiten vallen van onder andere SBS6, Net5, Veronica, SBS9, KIJK en S1.tv; en
 • Talpa Radio Holding B.V. (handelsnaam Talpa Radio) waaronder de activiteiten vallen van onder andere Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.
Websites van Talpa:
 • 538.nl
 • hartvannederland.nl
 • juke.nl
 • kijk.nl
 • net5.nl
 • pietsweer.nl
 • radio10.nl
 • radioveronica.nl
 • s1.tv
 • sbs.nl
 • sbs6.nl
 • sbs9.nl
 • show.nl
 • skyradio.nl
 • veronicatv.nl
Apps van Talpa:
 • 538 app
 • Hart van Nederland app
 • JUKE app
 • KIJK app
 • Radio 10 app
 • Radio Veronica app
 • Sky Radio app
 • Somertijd app

1. Toepasselijkheid

1.1 Door de websites te bezoeken, de apps en/of accounts te gebruiken, aanvaard je deze voorwaarden en onze Privacy- en Cookie Policy.

1.2 Indien de websites, apps en accounts gebruik maakt van diensten van derden, kunnen tevens algemene voorwaarden en privacy- en cookie policies van de betreffende derden van toepassing zijn. Talpa is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden en verwijst hiervoor naar de voorwaarden en verklaringen die deze partijen op hun eigen websites of apps daarover geven. Let op dat deze voorwaarden en verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Talpa heeft daar geen invloed op.

1.3 Indien je op de websites, via de apps en/of accounts persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, is onze Privacy- en Cookie Policy van toepassing. Wij raden je aan deze Privacy- en Cookie Policy goed te lezen voordat je deze gegevens aan ons verstrekt. Als via een website, app en/of account kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid van voorwaarden, onze Privacy- en Cookie Policy prevaleren.

1.4 Talpa kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw bezoek aan de websites, jouw gebruik van de apps en/of accounts zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze voorwaarden regelmatig te controleren.

2. Gebruik van de websites, apps en/of accounts

2.1 Op de websites, apps en/of accounts van Talpa kun je informatie vinden over de producten en diensten van Talpa. Ook kun je je via sommige websites, apps en/of accounts registreren, bijvoorbeeld om je op te geven voor deelname aan- of het bijwonen van een radio- of televisieprogramma, of de websites, apps en/of accounts te gebruiken als '2nd screen' gedurende een televisie-uitzending.

2.2 Indien jij je via één van de websites, apps en/of account registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten via privacy@talpaholding.nl zodat wij jouw account kunnen blokkeren. Talpa behoudt zich het recht voor om je account op ieder moment te deactiveren.

2.3 Indien je via de websites, apps en/of accounts informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aanlevert (hierna: “Bijdrage”), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en wordt Talpa door jou gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage.

2.4 Door het insturen, plaatsen of uploaden van jouw Bijdrage, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij jou berusten - overgedragen aan Talpa zonder dat Talpa jou daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal jij daartoe op eerste verzoek van Talpa alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op jouw Bijdrage niet mogelijk is, verstrek je hierbij aan Talpa een niet herroepbare, kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage in alle huidige en toekomstige media. Je doet hierbij tegenover Talpa afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van jouw Bijdrage, is Talpa bevoegd de Bijdrage wereldwijd, eeuwigdurend, onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via radio- en televisieprogramma's, social media en websites. In het geval dat je Bijdrage een derde herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft garandeer je ons dat je tevens de toestemming van deze derde hebt verworven en vrijwaar je ons tegen aanspraken dienaangaande.

2.5 Het is voor Talpa niet mogelijk om de Bijdrage vooraf te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor de Bijdrage op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) websites, apps en/of accounts, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Talpa en/of haar licentiegevers. Zonder toestemming van Talpa is het niet toegestaan om (delen van) de websites, apps en/of accounts te kopiëren of de merken van Talpa te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan de websites, apps en/of accounts te framen.

3.2 Indien je gebruik maakt van de websites, apps en/of accounts zal je de naam en reputatie van Talpa te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de websites, apps en/of accounts op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Talpa.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De websites, apps en/of accounts zijn met de grootste zorg samengesteld. Talpa kan echter niet garanderen dat de websites, apps en/of accounts altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Talpa behoudt zich het recht voor de websites, apps en/of accounts (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten uit kan ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade.

4.2 Talpa is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die jij of derden via de websites, apps en/of accounts plaatsen of verschaffen. Talpa behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de websites, apps en/of accounts worden geplaatst.

4.3 Talpa is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de websites, apps en/of accounts of andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.

4.4 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Talpa.

4.5 Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, wordt Talpa door jou gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de websites, apps en/of accounts, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Talpa, een andere gebruiker van de websites, apps en/of accounts dan wel een derde. Hiervoor dien je aan Talpa alle schade en kosten te vergoeden die Talpa als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

5. Overdracht

5.1 Talpa heeft het recht de websites, apps en/of accounts (gedeeltelijk) over te dragen aan een Talpa gelieerde onderneming. Ook heeft Talpa het recht de websites, apps en/of accounts (gedeeltelijk) over te dragen aan een niet aan Talpa gelieerde onderneming. In alle gevallen behoudt Talpa het recht een eigen kopie van de websites, apps en/of accounts te behouden en te gebruiken. In geval van een (gedeeltelijke) overdracht aan een niet aan Talpa gelieerde onderneming, zal hiervan via de website, app en/of account melding worden gemaakt.

6. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

6.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.2 De voorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingendrechtelijke rechten als consument.

6.3 Eventuele geschillen over deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

7. Wijzigingen

De laatste wijziging was op 20 februari 2018. De belangrijkste wijzigingen per versie:
 • 20 februari 2018: Enkele kleine tekstuele wijziging, waaronder de wijziging van Talpa Broadcasting Holding B.V. in Talpa TV B.V. (handelsnaam Talpa TV);
 • 29 november 2017: Toevoegen handelsnaam Talpa Network, de activiteiten van Talpa Radio Holding B.V. (Talpa Radio) inclusief bijbehorende websites en apps en meer uitleg over cookies van derde partijen; en
 • 17 oktober 2017: Eerste versie van de Gebruiksvoorwaarden Talpa Holding N.V.